الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران

پیام:
چکیده:
زمینه

جهانی سازی و فناوری های اطلاعاتی، مزایایی برای سازمان ها به دنبال دارد که برخورداری از آن از طریق حاکمیت شفاف میسر می شود.

هدف

هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی خلاقانه شفافیت با رویکرد حکمرانی خوب در سازمان های سیاستگذار بود.

روش

روش پژوهش از نظر نوع داده، ترکیبی و به لحاظ هدف، بنیادی است. گردآوری داده های کیفی به صورت مصاحبه دلفی، با نمونه گیری هدفمند و جامعه آماری مدیران ارشد، متخصصان و سیاستگذاران (33 تن)، و در بخش کمی به صورت پیمایشی، با جامعه مدیران میانی، اجرایی، کارشناسان سازمانی و نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای (432 تن)، انجام شد. ابزار تحقیق در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که با روایی محتوایی و ضریب آلفا بررسی شد. تحلیل داده ها با آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل عاملی و معادلات ساختاری انجامشد.

یافته ها

یافته ها نشان داد بعد شفافیت در بین سایر ابعاد از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و شامل 2 مولفه؛ ارزش عینی و ارزش ذهنی، 3 زیر مولفه و 13 شاخص است، عناصر مرتبط با ارزش عینی از توجه بیش تری در سازمان ها برخوردار بودند.

نتیجه گیری

نتایج، ضمن ارائه الگویی که پیامد آن حکمرانی خوب بر اساس شفافیت است بیان نمود که نگرش مدیران برای شفاف سازی ارزش ذهنی از حساسیت کمتری برخوردار بوده که ضرورت توجه به ارزش ذهنی در بروز شفافیت در سازمان های سیاستگذار را برجسته می نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051099 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!