نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی گری امید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه
عصر کنونی عصر نوآوری، ابداع و تغییر است و عصری است که حرکت فراتر از زمان را می طلبد. حرکت به سمت نوآوری و تحول مستلزم داشتن خلاقیت و ریسک پذیری است که این خود نیازمند وجود شرایط، امکانات، الزامات و محیط مناسب است.
هدف
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی گری امید انجام گرفته است.
روش
پژوهش حاظر توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند به تعداد 3064 نفر که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و براساس جدول مورگان تعداد 340 نفر انتخاب گردید. برای سنجش متغیر حمایت خانواده و دانشگاه از پرسش نامه شربورن و استوارت (1991)، خلاقیت و ریسک پذیری از پرسش نامه روحیه کارآفرینی وطن خواه و رضایی مقدم (1394) و امید از پرسش نامه امید اسنایدر (1991) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جهت تجزیه-وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی و آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که حمایت خانواده و دانشگاه (مولفه حمایت اطلاعاتی) پیش بینی کننده خلاقیت (بتا=73/0)و با توجه به سطح معنی داری پیش بینی کننده ریسک پذیری نمی باشد. همچنین حمایت خانواده و دانشگاه (مولفه حمایت اطلاعاتی) پیش بینی کننده امید (بتا=307/0) می باشد. امید پیش بینی کننده خلاقیت (بتا= 212/0) و ریسک پذیری (بتا= 400/0) است. یافته ها نشان داد که امید نقش میانجی بین حمایت خانواده و دانشگاه با خلاقیت و ریسک پذیری ایفا نمی کند و مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش، حمایت خانواده و دانشگاه در سطح حمایت اطلاعاتی با خلاقیت رابطه مستقیم و معنی دار و در سطح حمایت هیجانی، رابطه معکوس و معنی دار با خلاقیت دارد. حمایت خانواده و دانشگاه با ریسک پذیری رابطه معنی داری ندارد. همچنین نتایج حاکی از رابطه مستقیم و معنی دار بین حمایت خانواده و دانشگاه و امید است.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051100 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.