نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی گری امید

پیام:
چکیده:
زمینه
عصر کنونی عصر نوآوری، ابداع و تغییر است و عصری است که حرکت فراتر از زمان را می طلبد. حرکت به سمت نوآوری و تحول مستلزم داشتن خلاقیت و ریسک پذیری است که این خود نیازمند وجود شرایط، امکانات، الزامات و محیط مناسب است.
هدف
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی گری امید انجام گرفته است.
روش
پژوهش حاظر توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند به تعداد 3064 نفر که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و براساس جدول مورگان تعداد 340 نفر انتخاب گردید. برای سنجش متغیر حمایت خانواده و دانشگاه از پرسش نامه شربورن و استوارت (1991)، خلاقیت و ریسک پذیری از پرسش نامه روحیه کارآفرینی وطن خواه و رضایی مقدم (1394) و امید از پرسش نامه امید اسنایدر (1991) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جهت تجزیه-وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی و آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که حمایت خانواده و دانشگاه (مولفه حمایت اطلاعاتی) پیش بینی کننده خلاقیت (بتا=73/0)و با توجه به سطح معنی داری پیش بینی کننده ریسک پذیری نمی باشد. همچنین حمایت خانواده و دانشگاه (مولفه حمایت اطلاعاتی) پیش بینی کننده امید (بتا=307/0) می باشد. امید پیش بینی کننده خلاقیت (بتا= 212/0) و ریسک پذیری (بتا= 400/0) است. یافته ها نشان داد که امید نقش میانجی بین حمایت خانواده و دانشگاه با خلاقیت و ریسک پذیری ایفا نمی کند و مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش، حمایت خانواده و دانشگاه در سطح حمایت اطلاعاتی با خلاقیت رابطه مستقیم و معنی دار و در سطح حمایت هیجانی، رابطه معکوس و معنی دار با خلاقیت دارد. حمایت خانواده و دانشگاه با ریسک پذیری رابطه معنی داری ندارد. همچنین نتایج حاکی از رابطه مستقیم و معنی دار بین حمایت خانواده و دانشگاه و امید است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051100 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!