سنجش تاثیر فضیلت سازمانی بر خلاقیت فراشناختی

پیام:
چکیده:
زمینه

یکی از مهمترین منابع شایستگی های پایدار در هر سیستمی ، منابع انسانی خلاق آن است و سطح پیشرفت هر جامعه با خلاقیت آن در ارتباط است.

هدف

نظر به اهمیت موضوع ، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و مولفه های آن بر خلاقیت فراشناختی معلمان است.

روش

روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و از این لحاظ که نتایج آن میتواند مورد استفاده قرار بگیرد، کاربردی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق، دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهرخوی و ابزار سنجش متغیرها دو پرسشنامه استاندارد فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) و سنجش خلاقیت تورنس(1979) بود . برای پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss وPLS استفاده شد.

یافته ها

حاکی است که در سطح اطمینان 95% الگوی ساختاری تحقیق، از برازش مناسبی برخوردار است.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحلیل مسیرالگوی ساختاری نشان میدهد، فضیلت سازمانی و سه مولفه آن (خوش بینی، اعتماد و همدردی) بر خلاقیت فراشناختی معلمان تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند ؛ ولی تاثیر دو مولفه انسجام و بخشش بر خلاقیت فراشناختی معلمان از نظر آماری معنادارنیست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051101 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!