بررسی تاثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیل گری اینرسی سازمانی

پیام:
چکیده:
هدف

دراین پژوهش ضمن بررسی تاثیر یادگیری بر نوآوری سازمانی اثرات وجود اینرسی به صورت متغیر تعدیل گر مورد مداقه قرار می گیرد.

روش

روش پژوهش ازنظر هدف،کاربردی بوده که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده های موردنیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق سازمان های دولتی استان گیلان می باشد. تعداد این سازمان ها در حدود 80 سازمان است که بر اساس برنامه توسعه مدیریت تعداد نمونه 50 سازمان برآورد شد. تجزیه و تحلیل در سطح سازمانی می باشد. به منظور تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزارهای spss و smart pls2 استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان دادکه یادگیری سازمانی دارای تاثیر قابل ملاحظه ای (759/19)، بر نوآوری است و همچنین اینرسی سازمانی نقش تعدیل گری (408/2) بر رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی دارد.

نتایج

نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی و نیز بر همه ی ابعاد نوآوری (خدماتی، فرآیندی، رفتاری و مدیریتی) تاثیر مثبت و معنادار و اینرسی سازمانی اثر تعدیل گری منفی بر رابطه یادگیری و نوآوری دارد. حضور اینرسی سازمانی باعث کاهش تاثیر اثر یادگیری بر نوآوری می شود؛ همچنین اینرسی روان شناختی و هزینه برگشت-ناپذیر اثر تعدیل گری منفی و اینرسی عملی اثر تعدیل گری مثبت در رابطه یادگیری و نوآوری در سازمان های دولتی دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -197
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051102 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!