اثرات کشنده و غیر کشنده آفتکش های پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل، ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس اتیل روی پراسنجه های جدول زیستی زنبور انگل واره ی، (Trichogramma brassicae (Hym.; Trichogrammatidae

پیام:
چکیده:
زنبورهای تریکوگراما از مهم ترین انگل واره های آفات متعدد بالپولکی می باشند. توانایی انگلی کردن این انگل واره ها در مزارع و باغات می تواند تحت تاثیر کاربرد آفت کش ها قرار گیرد. در مطالعه ی حاضر، اثرات کشندگی و غیرکشندگی آفت کش های رایج در کشت پنبه شامل پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل، ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس اتیلروی مراحل مختلف رشدی و برخی پراسنجه های زیستی زنبور انگل واره، Trichogramma brassicae مورد بررسی قرار گرفت. زیست سنجی ها به روش تماس با مانده سمی روی حشرات کامل زنبور انجام شد. مقادیر LC50 آفت کش های پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل، ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس اتیل برای زنبور تریکوگراما به ترتیب 753، 1190، 6/1731، 85/5 و 96/1 میلی گرم ماده موثر در لیتر بودند. نتایج زیست سنجی روی حشرات کامل نشان دادند که کلرپایریفوس اتیل بالاترین سمیت را در مقایسه با سایر آفت کش های مورد آزمایش داشت. با وجود این، ایمیداکلوپرید هم سمیت بالایی روی حشرات کامل انگل واره نشان داد. همچنین نتایج نشان دادند که به غیر از کلرپایریفوس اتیل، سایر آفت کش های مورد آزمایش در غلظت های توصیه شده ی مزرع ه ای سمیت پایینی روی مراحل نابالغ زنبورهای انگل واره داشتند. براساس طبقه بندی سازمان بین المللی کنترل زیستی، کلرپایریفوس اتیلدر گروه آفت کش های کم ضرر و پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل و ایمیداکلوپرید در گروه آفت کش های بی ضرر در مرحله ی نابالغ قرار گرفتند. در مطالعه ی اثرات غیرکشندگی، از غلظت های کشنده برای 30 درصد جمعیت استفاده شد. در مطالعه ی اثر LC30 روی زادآوری و باروری، تنها تیمارهای کلرپایریفوس اتیلو پروپارژیت اثر چشمگیری داشتند. مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) برای شاهد و آفت کش های پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل، ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس اتیل به ترتیب 344/0، 322/0، 338/0، 337/0، 334/0و 318/0 نتاج ماده بر هر ماده در روز به دست آمدند. براساس نتایج به دست آمده، به غیر از کلرپایریفوس اتیل بقیه آفت کش ها تاثیر سوء کمتری روی انگل واره ی  T. brassica داشتند، بنابراین توصیه می شود آفت کش های پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل، ایمیداکلوپرید همراه با این عامل کنترل زیستی در شرایط گلخانه و مزرعه نیز بررسی شده و در صورت اخذ نتایج مطلوب در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات مورد استفاده قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
110 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051126 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!