تاثیر سطوح نیتروژن و ارقام گوجه فرنگی بر کارایی انگلی زنبور (Trichogramma principium (Hymenoptera: Trichogrammatidae روی تخم کرم میوه خوار (Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae

پیام:
چکیده:
کارایی یک دشمن طبیعی، به عنوان رکن ضروری در موفقیت هر برنامه مهار زیستی وابسته به عوامل متعددی از جمله میزبان می باشد. اعتقاد بر این است که کیفیت میزبانهای گیاه خوار دشمنان طبیعی بیشتر بستگی به شرایط تغذیه گیاهی و تفاوت های ژنتیکی ارقام دارد. در این تحقیق، ظرفیت انگلی زنبور انگل واره Trichogramma principium روی تخم Helicoverpa armigera در شش رقم گوجه فرنگی شامل کینگ استون، ریوگرند، ارلی اوربان، رد استون، سوپر استرین B و پرایموارلی با چهار سطح نیتروژن (0، 1/2، 0/3، 9/3 گرم در هر گلدان، به صورت اوره 46% در پنج تکرار مطالعه شد. آزمایش ها در شرایط اتاقک رشد در دمای 1±25 درجه سیلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16:8 ساعت روشنایی به تاریکی انجام شد. بالاترین و پایین ترین نرخ خالص انگلی (C0) به ترتیب 59/2±39/23 و 00/1±42/13 میزبان / انگل واره پرورش یافته روی رقم سوپراسترین B با بالاترین سطح نیتروژن و ارلی اوربان شاهد بود.  نرخ تبدیل جمعیت میزبان به نتاج انگل واره (Qp) در تمامی تیمار ها نزدیک به 1 (C0 ≅ R0) بود. کمترین و بیشترین نرخ کرانمند انگلی (ω) به عنوان شاخص میزان کارایی این دشمن طبیعی برابر 1525/0 و 3164/0 میزبان/ انگل واره/ بر روز روی تخم میزبان های پرورش یافته روی ارقام ارلی اوربان با پایین ترین سطح نیتروژن و سوپراسترین B با بالاترین سطح نیتروژن بود. در مجموع بیشترین مقدار انگلی در میزبان های پرورش یافته روی ارقام سوپراسترین B و کینگ استون با بالاترین میزان نیتروژن بود. بر اساس این نتایج، ظرفیت انگلی زنبور T. principium روی تخم کرم میوه خوار گوجه فرنگی با سطح کود نیتروژن همبستگی مثبت داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051129 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!