بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch یکی از آفات مهم هلو در ایران می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی مقاومت پنج رقم هلو (Redtap، G. H. Hale، Kardi، Elberta و Springtimes) نسبت به این آفت انجام شد. مقاومت این ارقام در شرایط آزمایشگاهی در دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی10±50 درصد و دوره نوری D12: L12 ساعت، به روش دیسک برگی (رهاسازی پنج کنه ماده بالغ بارور روی دیسک هایی از برگ ارقام هلو و شمارش تعداد تخم کنه، مرگ و میر و ارزیابی میزان خسارت آن) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تراکم کرک ها در سطح رویی و زیرین برگ، غلظت ترکیبات فنلی و میزان عناصر غذایی موجود در برگ ارقام مختلف مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین میزان خسارت وارده به دیسک برگی در ارقام جی اچ هیل و کاردی و کمترین میزان آن در ارقام البرتا، ردتاپ و اسپرینگ تایمز مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد، تراکم کرک ها در سطح رویی و زیرین برگ ها بین ارقام مختلف هلو اختلاف معنی داری نداشت. درنتیجه این پراسنجه نقشی در ایجاد مقاومت نسبت به این کنه ندارد. به علاوه، رابطه ای بین غلظت ترکیبات فنلی و مقاومت نسبت به کنه تارتن دولکه ای وجود نداشت. به طور کلی نتایج نشان داد که ارقام ردتاپ، البرتا و اسپرینگ تایمز مقاوم و ارقام جی اچ هیل و کاردی حساس ترین میزبان ها نسبت به کنه تارتن دولکه ای در میان ارقام مورد بررسی بودند و به نظر می رسد عدم تعادل عناصر غذایی به ویژه عنصر پتاسیم عامل اصلی مقاومت به این آفت است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
213 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051132 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!