دگرریختی و الگوی جایگیری گرانیت سروجهان درجنوب خاور زنجان

چکیده:
چکیده گرانیت سروجهان با وسعت حدود 15 کیلومتر مربع در برونزدی عدسی شکل در راستای شمال باختر-جنوب خاور با سن پرکامبرین در درون سازند کهر نفوذ کرده است. این گرانیت درکوهستان سلطانیه در جنوب خاور زنجان قرار داردو تاثیر حرارت آن دگرگونی همبری در نهشته های سازند کهر بوجود آورده است.این توده در جنوب باختر فرادیواره گسل معکوس سلطانیه با روند شمال باختر-جنوب خاور برونزد یافته است. فابریک دگرریختی موجود در این توده، تغییرشکل در شرایط شکل پذیردر یک پهنه برشی را نشان می دهد. اندازه گیریبرگوارگی و خطوارگیمیلونیتیدر توده گرانیتیسروجهان روشن ساخت کهخطوارگی کششی با میل کم تا متوسطعمود بر جهت امتداد برگوارگیمیلونیتی با شیب کم تا متوسطقرار گرفته است. این فابریک هماهنگی آشکاری با ساختار گنبدی در گرانیت نشان می دهد که این آرایش ساختاری در الگوهای هسته دگرگون(core complex) معرفی شده اند. گسل سلطانیه با شیب متوسط و سازوکار معکوس، گرانیت سروجهان را به سطح رسانده و با نهشته های سازند کرج با سن ائوسن موجود در فرودیواره،همبر ساخته است. وجود پهنه گسلیگسترده و دگرسانی پیشرفته گرانیت در این پهنه گسلی، نقش این گسل را در ارتباط با دگرسانی، برخاستگی و به سطح رسیدن گرانیت سروجهان نشان می دهد. بررسی ساختاریدر نهشته های سازند کهر، فابریک سنگ های دگرگون در همبری گرانیت و ارتباط هندسی و جنبشی آنها با فابریک شکل پذیر خود توده گرانیتیسروجهان مشخص می کندکه گرانیت در شرایط شکل پذیر در عمق مناسب در پوسته، در پهنه برشی نفوذ یافته و میلونیتی شده است.این موضوع سازوکار کششی گسل سلطانیه را در زمان نفوذ گرانیت سروجهان تقویت می نماید. سازوکار معکوس با مولفه امتدادی راستبر گسل سلطانیه حرکت نهایی گسل را پس از نهشته شدن سازند کرجدر اثر تکتونیک برخوردی ومعکوس شدگی (inversion)نشان می دهد که سبببالا آمدن وبه سطح رسیدن گرانیت شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051136 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!