بررسی شکستگی های ساختاری منطقه اخلمد (شمال غرب بینالود) با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای و مطالعه الگوهای فراکتالی سیستم های شکستگی

پیام:
چکیده:
چکیده در این تحقیق با استفاده از روش های سنجشازدور و پردازش داده های ماهواره ای، سیستم های شکستگی منطقه اخلمد رسم و در مرحله بعد الگوی فراکتالی آنها مورد بررسی قرارگرفت. در اینجا با توجه به مورفولوژی مرتبط با گسلش از چند تکنیک مختلف برای بارزسازی گسل ها و شکستگی های موجود در منطقه استفاده شده است. جهت مطالعه محدوده مورد نظر از داده های SPOT5، ETM+Landsat و Aster استفاده گردید. جهت داشتن توان تفکیک مکانی بالاتر، باند Panchromatic، با تصاویر ETM+Landsat تلفیق گردید. سپس این داده ها با هدف بارزسازی خط واره های تکتونیکی،قطع شدگی های ناگهانی لیتولوژی و جابجایی ناشی از گسلشبا استفاده از نرم افزارهای ER Mapper ، ENVI وArc GISمورد پردازش قرارگرفت. همچنین از روشSunshading برای شناسایی ناهمواری های ناشی از گسل ها برروی داده های DEM منطقه مورد استفاده قرارگرفت. در نهایت با استفاده از تصاویر حاصل از تکنیک های مذکور نقشه شکستگی های ساختاری منطقه ترسیم شد. در مرحله بعد، الگوی فراکتالی حاکم بر شکستگی های ساختاری منطقه به روش مربع شمار انجام شد؛ که برای این منظور منطقه مطالعاتی را به 94 محدوده مجزا تقسیم و هر محدوده را بطور جداگانه تحلیل نمودیم. براساس نتایج بدست آمده مقدار بعد فراکتال در سه راستای N-S ، NNW-SSE و E-W بیشتر است؛ چرا که مقدار D در این راستاها افزایش می یابد تابه6/1می رسد. به عبارت دیگر در طول تحول ساختاری منطقه این جهات بیشتر متکامل شده اند. با توجه به قطعی بودن این سه جهت، فعالیت مجدد منطقه در امتداد این سه روند صورت خواهد پذیرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051141 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!