شناسایی گسل های لرزه زا در گستره زهان (خاور ایران)؛ بااستفاده از تحلیل داده های مغناطیس هوایی، توپوگرافی و مشاهدات صحرایی

چکیده:
شناسایی گسل لرزه زای شاج در زمین لرزه 2012 باختر زهان (خاور ایران) نشان داد که در گستره زهان علاوه بر سامانه گسلی فعال آبیز گزیک آواز گسل های دیگری نیز می تواند مستعد ایجاد زمین لرزه بزرگ باشد. اگرچه داده های لرزه ای در سراسر گستره یکسان توزیع نشده اند اما چین خوردگی و بریدگی نهشته های کواترنر بیانگر این است که بایستی این منطقه از لحاظ زمین ساختی فعال و خطر لرزه ای آن بالا باشد. پردازش نقشه های بی هنجاری مغناطیسی وجود خطواره های مغناطیسی با جهت گیری شمال شمال باختری (شاج، جان احمد و تخته جان) و خاوری باختری (زهان، ساقدر و قهستان) را نشان می دهد. انطباق مکانی خطواره های مغناطیسی زهان و  قهستان با نتایج به دست آمده از داده های GPS، فعالیت گسل های پی سنگی خاوری باختری در شمال و جنوب منطقه را تایید می کند. بارزسازی خطواره های توپوگرافی و مقایسه آن با خطواره های مغناطیسی و گسل های لرزه زا ایجاد بلوک های لوزی شکل از روندهای شمال شمال باختری و خاوری باختری را نمایان می سازد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051144 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!