تحلیل یافته های مقدماتی پارینه لرزه شناسی و لرزه زمین ساختی گسل قلعه سرخ، خاور ایران

پیام:
چکیده:
چکیده در خاور ایران زمین لرزه های متعدد تاریخی و دستگاهی خسارت بار گزارش شده است، لذا مطالعات دقیق ریخت زمین ساختی و پارینه لرزه شناسی نقش مهمی در تهیه مدل لرزه زمین ساخت این بخش از ایران دارد. گسل قلعه سرخ با داشتن سابقه لرزه خیزی و شواهد ریخت زمین ساخت جوان، نمونه مناسبی برای مطالعات پارینه لرزه شناسی است. گسل قلعه سرخ با راستای شمالی جنوبی و طول 57 کیلومتر و سازوکار امتدادلغز راست بر، یکی از گسل های فعال و لرزه زای بخش شمالی پهنه زمین درز سیستان است. بررسی ریخت زمین ساختی این گسل با تلفیق داده های حاصل از بررسی تصاویر ماهواره ای، نقشه های زمین شناسی، مدل ارتفاعی زمین و بازدید میدانی، بریدگی رسوبات کواترنر و جابجایی آبراهه ها به صورت راست بر را نشان می دهد. به منظور بررسی های پارینه لرزه زمین ساختی سایتی با موقعیت جغرافیایی تقریبی ''''25''59°59 شرقی و ''''40''32°33 شمالی،  بر روی گسل قلعه سرخ انتخاب شده است. در این سایت یک ترانشه اصلی به طول 21 متر، عمق 5/4 متر و راستای N80°E، و دو ترانشه جانبی جهت جستجوی شواهد بیشتر از عملکرد گسل حفر شده است. مقادیر برآورد شده از ویژگی های هندسی گسل قلعه سرخ همچون راستا و شیب، برابر N7°W و 72°E است که نشانگر گسلی با سازوکار و لغزش راستالغز راست بر و کمی مولفه معکوس است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051150 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!