واکاویهای تنش دیرینه و جنبش شناختی با استفاده از خش لغزهای گسلی قائمیه، جنوب باختر ایران

پیام:
چکیده:
چکیده منطقه قائمیه در 100کیلومتری باختر شهر شیراز و در40 کیلومتری شمال کازرون واقع شده است. ساختار های تشکیل شده، این منطقه متاثر از عملکرد قطعه گسلی کماریج وابسته به گسل امتدادلغز کازرون بوده، و قسمتی از کمربند پیش خشکی چین خورده زاگرس می باشد. محدوده مورد مطالعه دو گسل را در بر میگیرد؛ یکی گسل نرمال با مولفه راستالغز راست بر که باعث دگریختی سازندهای گورپی و پابده و سروک و دیگری گسل امتدادلغز راست بر که باعث دگریختی سازند آسماری شده است. گسل امتدادلغز، از الگوی شکستگی های برشی رایدل پیروی می کند و نسبت به گسل کازرون با زاویه قرار می گیرد. در این پژوهش داده های خش لغز گسلی به منظور بازسازی جهت گیری دیرینه تنش موثر با روش گرافیکی (Fault-slip inversion method) برداشته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. روند و موقعیت تنشهای اصلی گسل نرمال به ترتیب 1σ،  S71°W, 76º، 2σ،  S57°E, 12ºو 3σ، N31°E, 70º و گسل امتدادلغز بترتیب 1σ، N31°E, 07º، 2σ،S84°W, 80º و 3σ،  S60°E, 06º به دست آمده است. و بر اساس مطالعه خش لغز گسل ها و با استفاده از روش وارونگی چند مرتبه ای می توان انتظار دو فازدگرشکلی زمین ساختی را در منطقه داشت. براساس نتایج تحلیل داده های خش لغز گسلی، رژیم زمین ساختی حاکم برمنطقه، تراکششی است. و میدان تنش اطراف گسل های وابسته به میدان تنش فعالیت گسل کازرون می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051155 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!