ارزیابی خصوصیات جوانه زنی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کنجد(sesamum indicum L.) تحت تاثیر تیمار های مختلف امواج فراصوت

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثر شدت (20- 30 و 40 کیلو هرتز) و مدت زمان استفاده از امواج فراصوت (2- 4- 6 و 8 دقیقه) بر خصوصیات جوانه زنی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی کنجد، دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. در آزمایش اول، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین زمان لازم برای جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، ضریب یکنواختی جوانه زنی، درصد جوانه های غیر طبیعی، بنیه گیاهچه، طول ریشه چه و ساقه چه و برخی شاخص های فیزیولوژیکی از جمله میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز اندازه گیری شد. در آزمایش دوم درصد و سرعت سبز شدن و شاخص های مورفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، تعداد و سطح برگ، طول ریشه و ساقه، نسبت طول ریشه به ساقه و بیوماس کل اندازه گیری شد. فاکتور مدت زمان استفاده از امواج فراصوت به طور معنی داری تمام صفات مورد مطالعه در هر دو آزمایش را تحت تاثیر قرار داد به گونه ای که بیشترین و کمترین میانگین بدست آمده به ترتیب مربوط به سطح 8 و 2 دقیقه کاربرد امواج فراصوت بود. عامل شدت امواج مورد استفاده نیز بر اکثر صفات مورد بررسی معنی دار بود و بیشترین و کمترین میانگین صفات به ترتیب در شدت 40 و 20 کیلو هرتز بدست آمد. اثر متقابل شدت و مدت زمان کاربرد امواج فراصوت نیز در اغلب صفات معنی دار گردید. بر طبق نتایج بدست آمده می توان چنین نتیجه گیری کرد که کاربرد امواج فراصوت توانست تا حدود زیادی خصوصیات جوانه زنی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی را در گیاه کنجد بهبود بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
416 -427
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051166 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.