بررسی شاخص های رقابت پذیری مقاصد گردشگری ورزشی در نواحی مرزی مطالعه موردی: استان گلستان

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی و اولویت بندی شاخص های رقابت پذیری گردشگری ورزشی استان مرزی گلستان است. روش این پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی و گردشگری، مدیران گردشگری و آژانس های مسافرتی می باشند که 90 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت هدفمند شناسایی شدند. داده های این تحقیق در بخش جاذبه ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و در بخش شاخص های رقابتی از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری شد، که روایی آن توسط اساتید صاحب نظر دانشگاهی تائید شد و پایایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (a= 0/86) برآورد شده است. برای محاسبه داده ها از نرم افزار آماری Spss 18 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استان گلستان از جاذبه های ساحلی ورزشی مطلوبی برخوردار است و هر یک از پنج شاخص مدل کراچ و ریچی، از اهمیت بالایی در مزیت رقابتی مقصد گردشگری ورزشی استان گلستان برخوردار هستند (هرچند به ترتیب مجموعه شاخص های مدیریت مقصد و عوامل برنامه ریزی توسعه مقصد گردشگری دارای اهمیت نسبی بیشتری تشخیص داده شده اند) اما وضعیت توسعه گردشگری ورزشی وضعیت عوامل موثر بر مزیت رقابتی با توجه به موقعیت قرارگیری استان گلستان در شمال کشور و با وجود منابع و جاذبه های طبیعی ورزشی مطلوب، به هیچ وجه قابل قبول نیست. عدم وجود برنامه های استراتژیک و یکپارچه، ضعف زیرساخت ها، اقامتگاه و هتل ها، تبلیغات و بازاریابی، مانع از رشد و شکوفایی گردشگری در منطقه شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051194 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!