بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سازمانی

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ارتباط بین فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان در فرماندهی مرزبانی ناجا (با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سازمانی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران رده های میانی و ارشد شاغل در فرماندهی مرزبانی به تعداد  320 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران در سطح خطای 5 درصد برابر 174 نفر از کارکنان در این بخش محاسبه شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و ازلحاظ روش، از نوع پیمایشی (کمی) است، دادها با استفاده از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین؛ پرسشنامه نوآوری سازمانی (جیمنز-جیمنز و همکاران، 2008)، و پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون 1963) جمع آوری شده که پس از توزیع آن ها در نمونه آماری (فرماندهی مرزبانی ناجا)، پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 87/0 و 87/0 حاصل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر مستقیم فرهنگ سازمانی بر عملکرد بسیار ناچیز بوده و معنادار نیست، اما اثر غیرمستقیم آن از طریق متغیر میانجی نوآوری، معنادار است. نوآوری سازمانی در فرماندهی مرزبانی ناجا مناسب و قابل قبول است. در خصوص ابعاد نوآوری سازمانی در فرماندهی مرزبانی ناجا می توان گفت که هر سه بعد نوآوری مشتمل بر نوآوری اداری، فرآیندی و خدماتی در فرماندهی مرزبانی ناجا مناسب هستند و بین عملکرد شغلی با نوآوری و فرهنگ سازمانی هیچ گونه تاثیری وجود ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051195 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!