تاثیر برنامه های رسانه ای ناجا بر امنیت شهروندان مناطق مرزی غرب کشور مطالعه موردی: شهرستان ارومیه

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه های رسانه ای ناجا بر امنیت شهروندان شهرستان مناطق مرزی غرب کشور با محوریت شهرستان ارومیه به عنوان مرکز استان آذربایجان غربی می باشد. لذا با توجه به اینکه در طول سال های اخیر ناجا با تولید فیلم و سریال های پلیسی در جهت آگاهی سازی شهروندان از ناهنجاری ها و موضوعات امنیتی گام برداشته است این سوال مطرح است که این برنامه ها ازنظر کیفی، کمی و شناختی تا چه میزان بر امنیت شهروندان ارومیه ای تاثیر داشته است. تحقیق حاضر ازنظر نوع تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه اجرا، توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری کارشناسان و کارکنان دو بخش ناجایی و رسانه ای استان آ.غ (به تعداد 340 نفر متشکل از 85 نفر ناجایی و 255 نفر رسانه ای) است که بر پایه جدول مورگان تعداد 181 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه و با شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که استفاده از برنامه های رسانه ای ناجا و امنیت شهروندان شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد. در این میان رابطه بین برنامه های رسانه ای ناجا و امنیت شهروندان مثبت (749/0) و رابطه بین شاخص های کیفی برنامه های رسانه ای ناجا و امنیت شهروندان (676/0)، رابطه بین شاخص های کمی برنامه های رسانه ای ناجا و امنیت شهروندان (685/0) و رابطه بین شاخص های معرفت شناختی برنامه های رسانه ای ناجا و امنیت شهروندان (748/0) می باشد. به طورکلی بر پایه یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که تماشای برنامه های پلیسی همچنین توجه به اخبار امنیتی ناجا که از تلویزیون پخش می گردد یکی از عوامل موثر در امنیت مخاطبان می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051198 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!