بی قاعدگی رسانش الکتریکی در شیشه های نقره وانادیم- تلوریمی در دماهای بالاتر از یک دمای مشخصه: شاهدی بر رسانش مخلوط یونی- پلارونی غیر بی دررو

پیام:
چکیده:

بی قاعدگی رسانش الکتریکی در رژیم رسانشی مخلوط یون-پلارون برای سیستم شیشه ای xAg2O-40TeO2-(60-x)V2O5 با  درصد مولی، تهیه شده به روش معمول فرونشانی مذاب، مشاهده شد. در شیشه های مورد مطالعه، وابستگی دمایی رسانش الکتریکی جریان مستقیم نمونه ها  از یک دمای مشخصه تا 380 درجه کلوین اندازه گیری شد که ماهیت نیم رسانایی نمونه ها را تایید نمود. مقادیر اندازه گیری شده در دمای نوعی 300 درجه کلوین در گستره ی 1-Scm 3-10×33/3 - 7-10×88/5  بدست آمد که نشان دهنده ی روند کاهشی رسانش الکتریکی با افزایش تراکم اکسید نقره برای نمونه های با 30- 0  x=و یک روند افزایشی در نمونه های با  50-40 x= می باشد. با افزایش درصد مولی Ag2O در گستره ی 1-Scm 3-10×33/3 - 7-10×88/5   و به ویژه برای نمونه با ، مکانیسم رسانش از جهش پلارونی به پلارونی- یونی تغییر می یابد که شاهدی بر بی قاعدگی مکانیسم رسانشی است. مکانیسم رسانش الکتریکی نمونه های حاضر در دماهای بالاتر از یک دمای مشخصه، از مکانیسم جهش غیر بی دررو پلارون کوچک الکترون ها بین یونهای وانادیم پیروی نموده و مقادیر تحرک و چگالی حامل بار به عنوان پارامترهایی مهم در بررسی خواص الکتریکی در رژیم غیر بی دررو محاسبه شدند. هم چنین بررسی پارامتر چگالی اکسیژن های غیرپیوندی نشان دهنده اثر Ag2O روی پایداری گرمایی و تردی شیشه ها می باشد و دلالت بر معرفی نمونه ی با مقدار بحرانی20 x=بعنوان نمونه ی با بالاترین پایداری گرمایی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051309 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!