تاثیر افزایش غلظت آهن بر خواص فیزیکی نانوذرات فریت روی-آهن

پیام:
چکیده:

در این پژوهش نانو ساختار های اسپینلی Zn1-xFexFe2O4 به روش عملیات گرمایی سنتز و حضور فاز های بلوری توسط پراش پرتوایکس  (XRD)تایید شد. اندازه و شکل نانوذرات، با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مشخص گردید. ویژگی های مغناطیسی نانوذرات مانند مغناطش اشباع (Ms)، وادارندگی مغناطیسی (Hc) و پسماند مغناطیسی (Mr) توسط دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) در دمای اتاق بررسی شد و مشخص گردید که نانوذرات روی، رفتار سوپر پارامغناطیس و نانوذرات فریت روی-آهن و آهن رفتار فرو مغناطیس دارند. وجود مد های ارتعاشی فلز-اکسید به وسیله ی طیف-سنج مادون قرمز (FT-IR) در نانوذرات روی-آهن تایید شد. با به کارگیری طیف سنج فرابنفش مرئی (UV-visible) مقادیر گاف انرژی در محدوده 98/1 تا 30/2 الکترون-ولت تخمین زده شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051312 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!