اهداف و اثرات مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک بیمارستان های آموزشی ایران: مطالعه ای کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

طراحی هر مکانیسم پرداخت پول بر رفتار ارائه کنندگان تاثیر گذارده، پاسخ های متفاوتی ایجاد می کند. هدف مطالعه ی حاضر، بررسی برنامه ی پرداخت مبتنی بر عمل کرد ایران برای کارکنان بیمارستانی (دستورالعمل سال 1393) و نحوه ی تاثیرگذاری احتمالی اجزای آن بر رفتار کارکنان و بیمارستان ها است.

روش کار

مطالعه ی کیفی حاضر در دو سطح ملی و استانی با بهره گیری از بررسی مستندات، یادداشت برداری در جلسات و مصاحبه های انفرادی (13 نفر در سطح وزارت، دانشگاه و بیمارستان) انجام شد. داده ها به روش آنالیز محتوا، با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 تحلیل شد. استخراج کدها تئوری محور و تم بندی آن ها، تفسیری بود.

یافته ها

هم راستا کردن اهداف فردی کارکنان با اهداف عمل کردی بیمارستان، تمرکززدایی در اداره ی کارکنان، پیش بینی پذیر کردن بیش تر هزینه های پرسنلی، ایجاد انگیزه برای جذب بیمار بیش تر و بهبود کیفیت ارائه ی خدمت در هر بخش، کاهش انگیزه ی تقاضای القایی و کسورات بیمه ای، تاثیر سه گروه از عوامل فردی، کاری و عمل کردی بر دریافتی فرد و ارائه ی اطلاعات صحیح در سطح کشوری پیرامون دریافتی کارکنان ، از اهداف و اثرات مثبت احتمالی برنامه بودند. پیچیدگی و گذشته نگر بودن برنامه، به تعویق افتادن پرداخت کارکنان و عدم تعیین کسورات بیمه ای در هر بخش ازجمله مشکلات تدوین و اجرای برنامه بودند.

نتیجه گیری

 این برنامه به صورت بالقوه ابزارهای مناسبی را برای رسیدن به اهداف مدنظر فراهم می کند که بهره گیری از آن ها به ظرفیت مدیران اجرایی وابسته است. عدم پرداخت به موقع کارانه، به علت تاخیر در تامین منابع، بزرگ ترین عامل تهدیدکننده ی اهداف و اثرات برنامه است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051415 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!