میزان اجرا و پیاده سازی مواد قانونی بخش سلامت در برنامه ی پنج ساله ی پنجم کشور

پیام:
چکیده:
مقدمه

برنامه های توسعه ، اهداف و وظایف هر یک از بخش های جامعه را در هر حوزه تعیین می کنند؛ هر سازمان دولتی رسیدن به بخشی از این اهداف را به عهده دارد. انتظار می رود با استفاده از ارزش یابی برنامه، متولیان اجرایی از علل عدم پیشرفت برنامه آگاه شده، در رفع آن برای دوره های بعدی بکوشند.

روش کار

این مطالعه بر اساس الگوی ارزش یابی مشارکتی برنامه ها و سیاست ها انجام شد. مطالعه در دو قسمت بررسی اسناد، مستندات و مطالعات و دیدگاه صاحب نظران انجام شد. روش جمع آوری داده ها 14 مصاحبه ی بین فردی، 6 جلسه ی بحث گروهی متمرکز (8-16 نفره) و مرور مستندات مکتوب و اینترنتی بود که با روش تحلیل محتوا آنالیز گردید.

یافته ها

از میان 25 ماده ی قانونی بررسی شده در برنامه ی پنجم توسعه، فقط سه بند قانونی شامل تدوین سبد مطلوب غذایی برای جامعه ایرانی موضوع بند د ماده ی 34، توسعه ی طب سنتی موضوع بند ه ماده ی 34، تمرکز سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت موضوع بند ب ماده ی 36 به طور کامل اجرایی شده و اکثر بندهای قانون، در مرحله ی اول تدوین مستندات جهت تبدیل قانون به اجرا متوقف مانده اند. میانگین نمره ی میزان پیش رفت برنامه پنجم توسعه با رویکرد وزن متفاوت مراحل و وزن متفاوت قوانین تقریبا 38% محاسبه گردید.

نتیجه گیری

  با توجه به میزان پایین اجرایی شدن بخش سلامت برنامه ی پنجم توسعه، بررسی دلایل عدم اجرایی شدن قوانین سلامت در کشور و لزوم نظارت دوره ای بیشتر بر دستگاه های اجرایی جهت رصد میزان اجرای قوانین سلامت پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
94 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051416 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!