سنجش عملکرد طرح تحول سلامت بر اساس کارت امتیازدهی متوازن در بیمارستان آیت الله طالقانی تهران در سالهای 96-1389

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارزیابی عمل کرد، یکی از روش های سنجش موفقیت در دستیابی به اهداف نظام سلامت است. مطالعه ی حاضر با هدف سنجش عملکرد طرح تحول سلامت در برنامه های کاهش میزان پرداختی بیماران بستری و ترویج زایمان طبیعی بر اساس کارت امتیازدهی متوازن انجام شد.

روش کار

مطالعه ی توصیفی- تحلیلی حاضر به صورت مقطعی و با استفاده از داده های سال های 1389 تا 1396، یعنی چهار سال پیش و پس از اجرای طرح تحول سلامت و استفاده از روش کارت امتیازدهی متوازن انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی و نرم افزار  SPSSنسخه 21 تحلیل شد.

یافته ها

 پس از اجرای طرح تحول، میانگین هزینه ی هر پرونده ی بستری (از 14,439,773 به 30,966,249 ریال)، میانگین سهم بیمه های پایه، نسبت پذیرش بیمار به هر تخت، تعداد مراجعین بستری، تعداد اعمال جراحی، رضایت مندی بیماران بستری، نسبت پرستار به تخت های ویژه و عادی، تعداد سزارین و زایمان طبیعی (از 283 به 455 زایمان) به طور معناداری افزایش و سهم پرداخت بیمار(از31/5 به 6/5 درصد)، سهم هزینه ی دارو و لوازم پزشکی (از 32 به 11/7درصد) و متوسط اقامت (از 7/1 به 6/5 روز) کاهش یافت (0/05>P).

نتیجه گیری

 طرح تحول سلامت توانسته در راستای اولین و مهم ترین هدف خود، که همانا حفاظت مالی شهروندان در بیمارستان های دولتی دانشگاهی است، گامی موثر بردارد. شاخص های کاهش پرداختی بیماران بستری در منظر رشد و یادگیری،شاخص های ترویج زایمان طبیعی درمنظرفرایندهای داخلی ومنظرمشتری، این ابعاد از طرح تحول نیازمندتوجه وبازنگری در اهداف یا نظارت بیشترمی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
100 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051417 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!