بررسی اثر متغیرهای اجتماعی-اقتصادی بر مصرف دخانیات در خانوارهای شهری ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه

برای اتخاذ بهترین راهکارهای کاهش مصرف دخانیات، لازم است عوامل موثر بر مصرف آن شناسایی گردد. از جمله ی این عوامل، متغیرهای اجتماعی-اقتصادی است؛ تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های خانوار و شاخص های توسعه ای محل زندگی بر احتمال مصرف دخانیات در خانوارهای شهری ایران پرداخت. تحقیق حاضر در سال 1396 در دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسید.

روش کار

روش های مورد استفاده در تحقیق حاضر، روش دومرحله ای هکمن و روش پانل بود و داده های لازم از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای ایران طی دوره ی 1393-1383، بانک مرکزی و سال نامه های آماری استخراج شد.

یافته ها

نتایج برآورد مدل دومرحله ای هکمن نشان داد که اندازه ی خانوار ارتباط مستقیمی با مصرف دخانیات و تحصیلات سرپرست خانوار و تملک منزل مسکونی ارتباط معکوسی با مصرف آن در خانوار دارد. همچنین، در خانوارهایی که جنسیت سرپرست مرد است، اقدام به مصرف دخانیات احتمال بیشتری دارد. با افزایش هزینه (درآمد) خانوار نیز احتمال تصمیم به مصرف دخانیات افزایش پیدا می کند.
همچنین، نتایج برآورد مدل پانل نشان داد که افزایش سرانه ی تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاها و خدمات مصرفی و نسبت فارغ التحصیلان دانشگاهی به جمعیت اثر کاهشی بر مصرف دخانیات دارد. همچنین افزایش نسبت مددجویان کمیته امداد، رابطه ی مستقیمی با نسبت خانوارهای درگیر مصرف دخانیات دارد.

نتیجه گیری

 اجرای سیاست هایی به منظور بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خانوارها و شاخص های توسعه ای مناطق مختلف کشور، می تواند منجر به کاهش مصرف دخانیات گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
112 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051418 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!