رتبه بندی استان های ایران به لحاظ فراهمی خدمات درمانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

عدم توازن در پراکندگی نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان، قابلیت های متفاوتی را برای استان ها به همراه داشته و ازآن جاکه آگاهی از توانمندی استان ها یکی از بنیا ن های اطلاعاتی لازم جهت برنامه ریزی صحیح کشوری است، رتبه بندی استان ها ازنظر توسعه یافتگی دارای اهمیت است.

روش کار

 پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی-کاربردی از نوع مقطعی است که در سال 1394 به انجام رسیده و جامعه ی آماری آن را 30 استان تشکیل دادند. در پژوهش حاضر، سطح برخورداری استان ها از خدمات درمانی بررسی شده و پس از وزن دهی 11 شاخص با استفاده از روش آنتروپی شانون، استان ها با استفاده از روش های ماکسی مین، ویکور و واس پاس رتبه بندی شدند. سپس، رتبه بندی کلی با استفاده از روش میانگین رتبه، بوردا و کوپلند انجام شد و به کمک روش تاکسونومی عددی، میزان توسعه یافتگی استان ها موردبررسی قرارگرفت. اطلاعات استان ها و شاخص ها از سال نامه ی آماری کشور استخراج گردید و تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار متلب و اکسل انجام شد.

یافته ها

طبق نتایج به دست آمده، تهران، خراسان رضوی و فارس به ترتیب سه رتبه ی برتر و قم، خراسان شمالی و ایلام سه رتبه آخر را به خود اختصاص دادند.

نتیجه گیری

 علاوه بر تفاوت استان ها در برخورداری از امکانات درمانی، تعداد استان های توسعه نیافته قابل توجه بوده، لازم است مسئولین در برنامه ریزی و تخصیص بودجه، استان های توسعه نیافته را در اولویت قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051419 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!