طراحی الگوی بیمه ی مکمل درمان برای کشور ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به اهمیت بیمه ی درمان تکمیلی و لزوم طراحی الگوی بیمه ی تکمیلی برای نظام سلامت کشور، هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی بیمه ی درمان تکمیلی متناسب با سیستم بهداشت و درمان کشور ایران بود.

روش کار

پژوهش حاضر، مطالعه ای تطبیقی-کیفی است. در مرحله ی اول، کشورهای منتخب بر اساس مرور جامع انتخاب شدند (8 کشور)و ابعاد مختلف بیمه ی درمان تکمیلی در این کشورها با استفاده از ماتریس مقایسه ای تحلیل شد و بر اساس نتایج حاصل از آن، سوالات راهنمای مصاحبه در ابعاد سازمان و مدیریت، مبنای پوشش جمعیت، روش تعیین حق بیمه، روش بازپرداخت هزینه ها، تعداد بیمه شدگان و روش تامین مالی بیمه طراحی و بخش کیفی، با روش آنالیز محتوا به دنبال 15 مصاحبه تکمیل شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها، داده ها با نرم افزار MAXQDA 10 تجزیه وتحلیل شدند.

یافته ها

 عمده چالش های اشاره شده توسط خبرگان، مواردی چون سازمان و مدیریت، مکانیزم های نظارتی، نظام اطلاعاتی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مبنای پوشش جمعیتی، خدمات تحت پوشش، روش تعیین حق بیمه و روش بازپرداخت بود.

نتیجه گیری

 توجه به چالش های مطرح شده توسط خبرگان، تعیین جزییات پیاده سازی الگوی بیمه ی مکمل برای کشور ایران بر اساس تجربیات کشورهای صاحب سبک در این زمینه و نظرات متخصصین کشوری می تواند به رونق بیمه ی تکمیلی سلامت در کشور کمک نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
138 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051421 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!