درجه ی برخورداری و نحوه ی توزیع امکانات سلامت در شهرستان های استان اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه

بررسی وضعیت سلامت مناطق مختلف ایران، گامی مهم در جهت تخصیص بهینه ی منابع سلامت میان مناطق مختلف کشور است. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین درجه ی برخورداری و میزان نابرابری در توزیع امکانات سلامت میان شهرستان های استان اصفهان طی برنامه پنجم توسعه بود.

روش کار

براین اساس، نخست با روش تاپسیس، درجات برخورداری از امکانات سلامت محاسبه و سپس با بهره گیری از شاخص ضریب جینی، نحوه ی توزیع آن ها میان 23 شهرستان استان اصفهان طی سال های 94-1390 (برنامه ی پنجم توسعه) تعیین گردید. داده های این پژوهش از سال نامه های آماری استان در بازه ی زمانی تحت مطالعه استخراج گردید.

یافته ها

نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که شهرستان های استان اصفهان درجه ی برخوراری یک سانی ندارند. روند کلی ضریب جینی برخورداری از امکانات سلامت طی برنامه ی پنجم توسعه سیر صعودی داشته است. بر اساس ضرایب جینی محاسباتی، نابرابری در توزیع امکانات سلامت در سال پایانی نسبت به سال ابتدایی برنامه، تقریبا 38درصد افزایش داشته؛ به طوری که در سال ابتدایی برنامه، ضریب جینی برابر 255/0 بوده و در سال 1394 به 353/0 تغییر یافته است.

نتیجه گیری

افزایش نابرابری در توزیع امکانات سلامت، به نفع شهرستان های بیشتر برخوردار و به ضرر شهرستان های کمتر برخوردار، حاکی از آن است که رفاه شهرستان های کمتر برخوردار در مقایسه با شهرستان های بیشتر برخوردار طی برنامه ی پنجم توسعه کاهش یافته است. با توجه به تشدید نابرابری، به ویژه در سال پایانی برنامه، جبران این نابرابری ها می تواند در دستور کار برنامه ریزان سلامت استان قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051422 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!