الگوی اثرگذاری جو اخلاقی ادراک شده، اعتماد سازمانی، و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری؛ نقش سیاسی کاری ادراک شده در نظام پاداش سازمان

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیرگذاری جو کاری اخلاقی ادراک‏ شده بر اعتماد سازمانی و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری است که در این رابطه، نقش واسطه ای ادراک از سیاسی کاری در نظام پاداش سازمان مورد توجه قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شرکت بیمه پاسارگاد است که نمونه ای به روش تصادفی سیستماتیک و به تعداد 266 نفر در پژوهش مشارکت کردند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد و بر اساس روش مدل یابی معادله‏ های ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می ‏دهد که جو کاری اخلاقی ادراک ‏شده بر اعتماد سازمانی و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری تاثیر مثبت و معنادار، و بر ادراک از سیاسی کاری در نظام پاداش سازمان تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان می‏دهد که ادراک از سیاسی کاری در نظام پاداش سازمان بر اعتماد سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه، یافته های پژوهش نشان می‏ دهد که جو کاری اخلاقی ادراک ‏شده به‏ طور غیرمستقیم و از طریق ادراک کارکنان از سیاسی کاری در نظام پاداش بر سطح اعتماد سازمانی تاثیرگذار است، اما بر خدمت رسانی پیشگامانه به مشتری تاثیری ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051464 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!