بررسی فناوری های نوین ساختمانی در سیمای بلندمرتبه های مسکونی تهران از منظر الگوهای زیباشناسانه

پیام:
چکیده:
اهداف

بلندمرتبه های مسکونی در دهه های گذشته با میزان قابل توجهی در تعداد و سهم، در تعیین شکل کالبد شهرها به خود اختصاص داده اند، همچنین به دلیل تاثیرگذاری زیاد در منظر شهرها در زمینه‏ زیبایی‏ شناسی می‏توانند مورد تحلیل قرار گیرند. این بناها از لحاظ زیباشناسی می توانند به الگویی برای بناهای کوتاه تر نیز تبدیل ‏شوند. تدوین اصول نمای ساختمان ها ضرورتی است که مغفول مانده و دستیابی به آن نیازمند شناخت، ارزیابی و دسته بندی الگوهای زیباشناسانه حاکم بر این بناها است. پرسش اصلی این است که در سیمای بلندمرتبه های مسکونی در زمینه زیبا شناسی چه دگرگونی پدید آمده است، شکل گیری آنها از چه روندی پیروی می کند و هدف خوانشی روشن از سیر دگرگونی الگوهای زیبا شناسانه نمای بلندمرتبه های مسکونی تهران، از سال 1340 تاکنون است.

ابزار و روش ها

 با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، نمای بلندمرتبه های مسکونی تهران و روند شکل‏ گیری آنها در دوره‏های زمانی بررسی و اطلاعات با حضور در محل بناها جمع ‏آوری شدند، سپس در جداولی قرار گرفتند که براساس شاخص های زیبایی شناسی تعریف، دسته بندی و تاریخچه این نمونه‏ ها با مطالعات کتابخانه ‏ای گردآوری شد. تحلیل نمونه ‏ها، الگوهای زیبا‏شناسانه در سیمای بناهای بلندمرتبه ‏ها را روشن نمود.

یافته ها

 با توجه به فراوانی هر یک در بازه های زمانی، چهار موج زیباشناسانه و مشخصات دقیقی از ویژگی الگوها و موقعیت شکل گیری هر موج در شهر به دست آمد. از سوی دیگر الگوواره بناها از لحاظ شکلی به مکعب، ترکیب مکعب و زیگورات در تاج و گونه با تنوع حجمی و شکلی دسته بندی شدند.

نتیجه گیری

روندی سیال در تدوین الگوهای زیبایی شناسی بناهای بلندمرتبه مسکونی متناسب با شرایط زمانی و مکانی تهران وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051477 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!