ارزیابی پتانسیل تولید زهاب اسیدی بر اساس روش های استاتیک در یکی از انباشته های کم عیار معدن مس میدوک

پیام:
چکیده:

اکسایش کانی های سولفیدی به خصوص پیریت مهمترین منبع تولید کننده اسید در باطله های معدنی به شمار می رود. علاوه بر پیریت، اکسایش سایر کانی های سولفیدی مانند کوولیت، کالکوپیریت و گالن نیز منجر به تولید اسید می شود. انباشته های باطله معادن با مقادیر بالای کانی های سولفیدی ممکن است در نتیجه فرآیندهای اکسایش و در ادامه هیدرولیز، زهاب اسیدی تولید نمایند. بنابراین میزان تولید و خنثی سازی باطله-های انباشته شماره 7 معدن میدوک با استفاده از آزمون های استاتیک متداول از جمله اسید-باز محاسباتی (ABA) و تولید اسید خالص (NAG) تعیین شد. همچنین، جهت اعتبارسنجی آزمون های استاتیک، مطالعات کانی شناسی بر روی سولفیدهای اولیه و کانی های ثانویه با استفاده از روش های میکروسکوپ نوری، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز میکروسکوپ کاوشگر الکترونی (EPMA) صورت گرفت. استخراج انتخابی جهت شناسایی کمی فازهای گوگرد همراه با سولفیدهای اولیه و کانی های ثانویه نیز به کار گرفته شد. قابلیت تشکیل زهاب اسیدی معدن با محتوای فلزی خیلی زیاد در انباشته شماره 7 وجود دارد. بر مبنای مقایسه مقادیر NAG pH با NAPP، همه نمونه-های باطله قابلیت تولید اسید (PAF) را دارند. کمترین و بیشترین میزان NAPP در نمونه های HB1 و HC1S به ترتیب با مقادیر 200/08و 654/1kg H2SO4/ ton تعیین شد. بر اساس مقادیر NAG pH و pH گل اشباع، همه نمونه های باطله در محدوده تولید کننده اسید تا فوق العاده تولید کننده اسید قرار گرفتند. به علت شدت اکسایش پیریت، میزان گوگرد فاز سولفاتی در محدوده 1/2 تا 7/2 درصد وزنی برآورد شد. بر اساس تحلیل سلسله مراتبی خوشه ای و تحلیل مولفه های اصلی، پارامتر pH مهمترین نقش در انحلال مواد باطله را دارد. همچنین، عناصر Fe، Pb و As همبستگی مثبت و قوی نشان دادند که بیانگر منشاء یکسان آنها در فاز محلول در آب است. نتایج تحقیق حاضر در پیش بینی تولید زهاب اسیدی معدن و مدیریت باطله های معدنی کاربرد دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051504 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!