بررسی اثربخشی روان شناسی مثبت نگر بر افسردگی و بهزیستی روان شناختی در معلمین زن طلاق گرفته شهر شیراز

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روان شناسی مثبت نگر بر افسردگی و بهزیستی روان شناختی در معلمین زن طلاق گرفته شهر شیراز در نیمه دوم سال 1397 بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل و به روش تحلیل کواریانس بود. جامعه ی پژوهش حاضر شامل تمامی معلمین زن طلاق گرفته شهر شیراز بود که از این میان 20 زن شامل (10 نفر) در گروه آزمایش و (10 نفر) گروه گواه به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک (فرم کوتاه) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف هستند. برای گروه آزمایش، 8 جلسه ی 90 دقیقه ای هفتگی برنامه ی مداخله روان شناسی مثبت نگر اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 23-SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که مداخله ی به کار رفته باعث بالا رفتن بهزیستی روان شناختی و کاهش افسردگی در معلمین زن طلاق گرفته می شود. به طورکلی، می توان گفت که مداخله ی روانشناسی مثبت نگر برای کمک به معلمین زن طلاق گرفته اثربخش است و توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051517 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!