همبستگی ابعاد هویت حرفه ای با تنش نقش در پرستاران

پیام:
چکیده:
مقدمه

بحران هویت حرفه ای در بین پرستاران موجب عدم تعادل روانی و ایجاد تنش می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی ابعاد هویت حرفه ای با تنش نقش پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.

روش کار

این مطالعه به صورت توصیفی-همبستگی در سال 1397 بر روی 340 پرستار بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با تعداد جامعه انجام شد. ابزار شامل دو پرسشنامه "پرسشنامه هویت حرفه ای" (Professional Identity Questionnaire) و "مقیاس تنش نقش" (Role Stress Scale) بود. از روایی محتوایی، صوری و سازه (به روش تحلیل عامل تاییدی) و پایایی به روش آلفای کرونباخ) اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SmartPLS 2. 0. M3 تحلیل شد.

یافته ها

 همبستگی منفی 3 بعد هویت حرفه ای (دستاوردهای حفظ و خطر ترک شغل (05/0>P) مقایسه اجتماعی و خود انعکاسی (001/0>P) و الگو سازی اجتماعی (001/0>P) با تنش نقش تایید شد. اما همبستگی 2 بعد دیگر (خود پنداره حرفه ای (05/0>P) و استقلال درانتخاب حرفه (05/0>P) با تنش تایید نشد. در کل همبستگی منفی هویت حرفه ای با تنش نقش (001/0>P،37/0-=Z) مورد تایید قرار گرفت.

نتیجه گیری

دستاوردهای حفظ و خطر ترک شغل، مقایسه اجتماعی و خودانعکاسی و الگوسازی اجتماعی با کاهش تنش نقش پرستاران مرتبط است. جهت کاهش تنش نقش وارتقاء هویت حرفه ای در پرستاران، برقراری دوره های آموزشی، مشاوره های شغلی و شخصیتی پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051518 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!