بررسی همبستگی تفکر راهبردی با سطوح مدیریتی در بیمارستان های دولتی شرق گیلان

پیام:
چکیده:
مقدمه

تفکر راهبردی دراستمرار بقا و پیشرفت درمحیط متغیر و پویای امروزی نقش بسیارمهمی را بازی می نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی تفکر راهبردی با سطوح مدیریتی در بیمارستان های دولتی شرق گیلان انجام شد.

روش کار

پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی می‏باشد. جامعه آماری مدیران ارشد، میانی و اجرایی بیمارستان های دولتی شرق گیلان با تعداد  نمونه 119 نفر بودند. ابزار مورد استفاده  "پرسشنامه تفکر راهبردی" “Strategic Thinking Questionnaire”  با 40 سوال در 5 بعد بود. روایی پرسشنامه با استفاده از "شاخص روایی محتوا" و "نسبت روایی محتوا" و پایایی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر تایید شد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم‏افزار اس پی اس اس نسخه  21 تحلیل شد.

یافته ها

نمره مولفه تفکر راهبردی نشان داد اختلاف معنی داری بین میانگین این مولفه و عدد 3 وجود دارد و لذا تفکر راهبردی مدیران مناسب می باشد. براساس نتایج، اختلاف معنی داری بین سطح مدیریتی از نظر تفکر راهبردی مدیران وجود داشت بگونه ای که تفکر راهبردی مدیران ارشد بیشتر از مدیران میانی واجرایی بود(05/0>P).

نتیجه گیری

 نتایج بیانگر همبستگی معنی داری بین سطوح مدیریتی و تفکر راهبردی در بین مدیران مورد مطالعه بود. لذا برگزاری دوره های تفکر راهبردی برای مدیران بیمارستانی ها پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051520 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!