اثربخشی آموزش گروهی«درمان کیفیت زندگی» بر شادکامی معلمان زن

پیام:
چکیده:
مقدمه

شادی یکی از نیازهای روانی بشر و یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار در زندگی است. هدف پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی "درمان کیفیت زندگی" برشادکامی معلمان زن انجام شد.

روش کار

این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش همه معلمان زن متاهل و شاغل در شهر ابهر در سال تحصیلی 97- 96 بودند. از میان آن ها 30 تن با روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. داده ها با "پرسشنامه شادکامی آکسفورد" Oxford Happiness Questionnaire)) جمع آوری شد. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. گروه مداخله در هشت جلسه 90 دقیقه ای با "درمان کیفیت زندگی" آموزش دیدند. را بعنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. داده ها با اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند.

یافته ها

در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بین گروه های مداخله و گواه در مولفه رضایت از زندگی (67/5=F،01/0>P)، خلق مثبت (46/5=F،01/0>P)، سلامتی (92/8=F،01/0>P)، کارآمدی (15/10=F،01/0>P)، عزت نفس (21/7=F،01/0>P)، نمره کل شادکامی (09/14=F،01/0>P) تفاوت معنی داری وجود داشت.

نتیجه گیری

 "درمان کیفیت زندگی" باعث افزایش مولفه های شادکامی معلمان زن شد و این افزایش در طی زمان پایدار بود. بنابراین، پیشنهاد می شود مشاوران و درمانگران می توانند از روش مذکور برای افزایش شادکامی استفاده کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051525 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!