توسعه شبکه عصبی تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی ارجحیات در مسائل تصمیم گیری چندهدفه

پیام:
چکیده:

بکارگیری شبکه های عصبی در تخمین و توصیف ساختار ارجحیت های تصمیم گیرنده، در حل مسائل تصمیم گیری چندهدفه در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شبکه عصبی تصمیم رویکردی نوین برای تخمین تابع مطوبیت تصمیم گیرنده در مسایل چندهدفه است. توسعه و بهبود روش های آموزش این نوع از شبکه ها، یافتن راه حل مرجح در مسایل چندهدفه، به خصوص مسایل با ابعاد بزرگ را تسهیل می نماید. در این مقاله، به منظور غلبه بر مشکلات روش های آموزشی مبتنی بر گرادیان و با هدف افزایش کارآیی شبکه عصبی تصمیم روش آموزشی آن توسعه داده شده است و از الگوریتم ژنتیک برای آموزش این شبکه عصبی استفاده می شود. برای تنظیم پارامترهای شبکه عصبی تابع هزینه بهبود یافته ای پیشنهادی می شود و بر اساس این تابع هزینه پارامترهای شبکه عصبی بهینه سازی می شوند. رویکرد پیشنهادی در حل چندین مثال کاربردی بکارگرفته شده است که نتایج نشان می دهند که رویکرد پیشنهادی روشی کارآ به منظور تخمین تابع مطلوبیت -به خصوص غیرخطی- در حل مسائل تصمیم گیری چندهدفه می باشد. همچنین رویکرد پیشنهادی در تخمین توابع مطلوبیت مسائل چندهدفه گسسته نیز قابلیت بکارگیری دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051531 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!