انتقال ژن cry1a105 به گوجه فرنگی به منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp

پیام:
چکیده:

گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) یکی از مهم ترین سبزی ها در جهان است که طیف وسیعی از پاتوژن ها و آفات گیاهی به این گیاه حمله می کنند. یکی از مهم ترین این آفات، لارو هلیوتیس است که عمدتا به میوه  و برگ خسارت زده و باعث کاهش محصول می شود. در این پژوهش ترکیب سازه ژنی cry1a105 تحت راه انداز دائمی CaMV 35S و خاتمه دهنده NOS در ناقل pBI121 همسانه سازی شده و به اگروباکتریوم تومفاسینس سویه LBA4404 منتقل و سپس به گیاه گوجه فرنگی انتقال داده شد. ریز نمونه های برگ لپه ای از گیاه گوجه فرنگی برای تراریزش مورد استفاده قرار گرفتند. گیاهان تراریخته احتمالی بر روی محیط MS همراه با ویتامین B5 حاوی 3/0 میلی گرم در لیتر NAA و 5/1 میلی گرم در لیتر BAP و نیز 50 میلی گرم در لیتر آنتی بیوتیک کانامایسین انتخاب شدند. تجزیه مولکولی گیاهان تراریخته (T0) با استفاده از PCR وجود ژن cry1a105 را در گیاهان تراریخته تائید کرد. از گیاهانی که PCR مثبت نشان دادند بذرگیری به عمل آمد، گیاهان مورد نظر تا نسل T2 کشت شدند و در این نسل وجود ژن انتقال یافته در آن ها با آنالیز مولکولی (RT-PCR) مورد بررسی قرار گرفت. گیاهانی که وجود ژن موردنظر در آن ها تائید شده بود با آزمون زیستی مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون زیست سنجی مقاومت  رقم گوجه فرنگی کارون را (70%) به آفت لارو هلیوتیس در مقایسه با شاهد نشان داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051542 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!