بررسی پروتئوم برگ ذرت هیبرید SC704 تحت تنش شوری

پیام:
چکیده:

یکی از مهمترین تنش های غیرزیستی، تنش شوری است که می تواند به میزان زیادی عملکرد گیاهان زراعی را کاهش دهد. برای ارزیابی تنش شوری در ذرت هیبرید  SC704از طریق رهیافت پروتئومیکس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سیستم کشت هیدروپونیک با سه تکرار اجرا شد. تنش شوری (صفر و 200 میلی مولار کلرید سدیم)، باعث کاهش صفت وزن خشک بخش هوایی نسبت به سایر صفات مورفولوژیک شد. به منظور بررسی پروتئین های دخیل در تنش شوری در مرحله رویشی، الگوی الکتروفورز دوبعدی پروتئوم برگ هیبرید SC704 مورد بررسی قرار گرفت. جهت استخراج پروتئین بافت برگ از روشTCA -استون استفاده شد. ژل های بعد دوم بعد از تصویر برداری، به کمک نرم افزارPD-quest ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کمیت و کیفیت و فراوانی پروتئین ها در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه الگوی پروتئوم برگ تحت تنش شوری، تغییر فراوانی 16 لکه پروتئینی را نشان داد. این لکه ها با پنج گروه عملکردی که شامل سوخت و ساز و تولید انرژی، ترجمه و پردازش، دفاعی و چرخه نیتروژن و سایر پروتئین های مرتبط هستند. پروتئینEGG APPARATUS-1 بیش ترین افزایش فراوانی را داشت که این افزایش بر اساس فاکتور القاء به دست آمد. این پروتئین در حفظ باروری گیاه تحت تنش در مرحله زایشی و تولید محصول نقش مهمی ایفا می کند. از میان پروتئین هایی که درگیر در دفاع سلول بودند، پروتئینV-type proton ATPase subunit F کاهش فراوانی نشان داد که این کاهش فراوانی منجر به مصرف کمتر ATP شده و به حفظ رشد ذرت تحت تنش شوری کمک می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051545 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!