انواع مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه نظام سلامت (مقاله مروری)

پیام:
چکیده:
مقدمه

سلامت به عنوان یکی از زمینه های اصلی، نظام های رفاه اجتماعی شناخته شده است. پوشش بیمه ای باعث تغییر در رفتار مصرف کننده (بیمار) وارائه کننده (پزشک) خدمات می شود که از آن به مخاطره اخلاقی یاد می شود. این پژوهش با هدف پرداختن به مفهوم مخاطرات اخلاقی و انواع آن و بررسی پیامدهای مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه نظام سلامت انجام شده است.

روش کار

این مقاله یک تحقیق مروری است که مقالات مرتبط با آن، با استفاده از کلید واژه های معتبر فارسی و انگلیسی از متون منتشر شده در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. پایگاه داده ای متون انگلیسی شامل:   Pub  med ،  Science direct، Scopus و موتور جستجوی Google Scholar  و متون فارسی شامل:    Magiran،  Sid  ،  Irandoc، Iranmedex  وMedlib  می باشد. مقالات مرتبط با استفاده از کلید واژه های مناسب در بین سال های 1397-1388جستجو و در نهایت از بین مقالات یافت شده، تعداد 52 مقاله مرتبط با موضوع انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

مخاطرات اخلاقی با تغییر رفتار ارائه کننده خدمات وگیرنده خدمات و همچنین بیمه بودن به وجود می آید که این مساله به دلیل وجود شخص سوم پرداخت کننده می باشد. شخص سوم به عنوان یک عامل یا بنگاه دیگر مثل بیمه است که هزینه های درمان بیماران را متقبل می شود و به همین دلیل گیرنده و ارائه کننده خدمت، انگیزه ای برای کاهش میزان خدمات دریافتی ندارند. در مخاطرات اخلاقی، افراد با بیمه پوشش بالاتر، تلاش کم تری برای جلوگیری از بروز بیماری انجام داده(مخاطرات اخلاقی پیشین) و با وقوع بیماری از خدمات درمانی بیشتر و با کیفیت تری استفاده می کنند (مخاطرات اخلاقی پسین). مخاطرات اخلاقی مصرف کننده شاخص ترین شکل مخاطرات اخلاقی می باشد.

نتیجه گیری

مخاطرات اخلاقی پیامدهای منفی مثل کاهش رفاه و افزایش هزینه در نظام سلامت را به دنبال دارد. بررسی و شناخت اثرات مخاطرات اخلاقی و کنترل آن به منظور پیشگیری از پیامدهای نامطلوب و سوء تخصیص منابع ضروری است. جهت کنترل مخاطرات اخلاقی مصرف کننده می توان از فرانشیز[معافیت شخص بیمه شده از پرداخت هزینه خدمات بیمه]، به ویژه برای خدمات با کشش پذیری بالا استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051665 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!