بررسی معنویت و مراقبت معنوی در کارکنان پرستاری بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و یکسان سازی آن با رعایت حریم شخصی سالمندان بستری در این بخش ها

پیام:
چکیده:
مقدمه

 توجه به ابعاد معنوی از جمله؛ خلوت و قلمرو شخصی به عنوان نیازی است  که به سالمندان آرامش، نیرو و نشاط وصف ناپذیری می بخشد. در حالی که مداخلات معنوی بر فرآیند بهبودی و سلامت تاثیر بسزایی دارند و این امر باعث رعایت حریم شخصی بیماران، از بعد مراقبت معنوی می-باشد. این امر مهم مخصوصا در سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط  رعایت حریم شخصی سالمندان و یکسان سازی آن با مراقبت معنوی در پرستاران بخش‌های داخلی - جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.

روش کار

 این تحقیق توصیفی - مقطعی است. نمونه پژوهش، شامل 100 نفر از همه کارکنان پرستاری در بخش‌های داخلی - جراحی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (بیمارستان علی ابن ابیطالب و بیمارستان خاتم الانبیاء) و 132 نفر از سالمندان بستری در بخش‌های بیان شده در  (1392-93)  بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه پژوهشگر ساخته روا و پایا می باشد؛ که میزان سنجش آن با رعایت حریم شخصی در سالمندان کامل شد. بنیان و پایه این موضوع از طریق ابزار و مراقبت معنوی ((SSCRS McSherry بود که توسط کارکنان پرستاری تکمیل گردید و داده های حاصل با استفاده از آزمون های توصیفی - استنباطی و نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار نمره معنویت و مراقبت معنوی  1/7± 57.64  در سطح نسبتا بالا و نمره  رعایت حریم شخصی در سالمندان8/13 ±5/106 تا حدی مطلوب بوده است. بین دو متغیر، ارتباط آماری مشاهده نشد در حالی که میان سن و رعایت حریم شخصی ارتباط معنادار آماری وجود داشت(05/ 0 p<). آنگونه که با افزایش سن، نمره رعایت حریم شخصی کم شده بود. این در حالی است که یافته ها نشان داد که حریم شخصی در زنان سالمند نسبت به مردان بیشتر رعایت شده است.

نتیجه‌گیری

نتایج نشان داد، پرستاران در حفظ حریم سالمندان توجه کافی ندارند به طوری که با افزایش سن آنها، پرستاران توجه کمتری به حریم خصوصی این قشر و افراد می کنند. از آنجا که مراقبت های  معنوی از ابعاد توسعه بهبودی، سلامت  و آرامش بیماران می باشد.  بنابراین توجه بیشتر به این نکته مهم و ضروری از عوامل حفظ حریم شخصی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
22 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051678 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!