غربالگری جدایه های هالوتولرانت مقاوم به فلزات سنگین و تولید کننده پپتیدهای غیر ریبوزومی

پیام:
چکیده:

امروزه، بشر برای حل مشکلات صنایع دارویی، غذایی و شیمیایی، به سمت طبیعت و ترکیبات فعال زیستی روی آورده است. از جمله منابع این ترکیبات، متابولیتهای ثانویهی تولید شده توسط میکروارگانیسمهایی است که از مناطق بسیار سخت جداسازی شدهاند. هدف از این مطالعه، بررسی سویه های هالوتولرانت جدا شده از دریاچه حاج علی قلی خان با قابلیت های تولید متابولیت های ثانویه است. میکروارگانیسمهای نمکدوست و تحملکننده نمک مقاوم به نیکل، کادمیم، مس و کبالت از دریاچه حاجعلیقلیخان جدا شدند. توانایی ژنتیکی این جدایه ها برای تولید متابولیتهای ثانویه، با استفاده از تکثیر ژن های nrpS با آغازگرهای اختصاصی NS1/NS2، A3/A7 ارزیابی گردید. از غربالگری میکروارگانیسمهای دریاچه نمک به ترتیب 13% ، 19/5% ، 43/75% و 3/7 % جدایه ها از محیطهای کشت MGM، MH ، SWN LNSWNو 20/62% از جدایه ها از محیط بدون نمک نوترینت آگار بدست آمد. سنجش مقاومت به فلزات در جدایه های غربال شده از دریاچه نشان داد که بیشترین فراوانی جدایه ها در مقاومت به نیکل و حساسیت به فلز کادمیم است. نتایج تکثیر ژن های nrpS در جدایه های هالوتولرانت مقاوم به فلزات با دو جفت آغازگرهای اختصاصی 3 تا 7 قطعه DNA را نشان داد. حضور ژن nrpS در بین میکروارگانیسمهای نمک دوست نسبی و تحمل کننده نمک، ارتباط مستقیم بین مقاومت به فلزات سنگین و توانایی ژنتیکی تولید متابولیت های ثانویه را نشان می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
247 -257
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051725 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.