مقایسه اثر پیشگیرانه پرگابلین و امینوفیلین به علاوه دگزامتازون در سردرد پس از بی حسی نخاعی در جراحی سزارین، یک کارآزمایی بالینی شاهددار دو سو کور

پیام:
چکیده:
زمینه

بی حسی نخاعی روش انتخابی در جراحی سزارین بوده و سردرد پس از بی حسی نخاعی همچنان از عوارض عارضه ناخوشایند و ناخواسته آن می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر پیشگیرانه پرگابلین و امینوفیلین بعلاوه دگزامتازون در سردرد پس از بی حسی نخاعی در جراحی سزارین بود.

مواد و روش ها

در یک مطالعه ی دو سو کور کنترل دار، 375 خانم باردار داوطلب عمل سزارین الکتیو در سه گروه 125 نفری تخصیص تصادفی شدند و به صورت پیشگیرانه پرگابلین و امینوفیلین بعلاوه دگزامتازون و پلاسبو دریافت نمودند. بروز و شدت سر درد به صورت دیداری در این بیماران در 24 ساعت اول (6، 12 و 24 ساعت) بعد از عمل مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها

فراوانی بروز و شدت سردرد 6، 12 و 24 ساعت پس از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی در سه گروه دریافت کننده پیشگیرانه پرگابلین، ترکیب امینوفیلین به علاوه دگزامتازون و پلاسبو از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان ندادند.

نتیجه گیری

 تجویز پیشگیرانه پرگابلین و امینوفیلین بعلاوه دگزامتازون در سردرد پس از بی حسی نخاعی در جراحی سزارین بر شیوع سردرد پس از عمل موثر نمی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
307 -316
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051747 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!