مدلسازی نحوه پراکنش و ارزیابی خطر سلامت مواجهه با PM10 انتشاریافته از دودکش های یکی از صنایع کاشی و سرامیک شهرستان اردکان با استفاده از مدل AERMOD

پیام:
چکیده:
زمینه

در کشورهای در حال توسعه، آلودگی هوا ناشی از صنایع به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت و بهداشت عمومی جوامع است. هدف از این پژوهش تعیین نحوه پراکندگی و ارزیابی خطر سلامت 10PM انتشار یافته از دودکش های یک کارخانه کاشی و سرامیک است.

مواد و روش ها

 پژوهش حاضر به صورت توصیفی - مقطعی در یکی از صنایع کاشی و سرامیک شهرستان اردکان انجام شد. ابتدا برای ترسیم نحوه پراکندگی و ارزیابی مواجهه با 10PM، اطلاعات انتشار دودکش ها، داده های هواشناسی و توپوگرافی برای اجرای مدل AERMOD تهیه گردید. سپس مقادیر غلظت شبیه سازی شده با استانداردهای EPA و WHO مقایسه و با استفاده از روابط پیشنهادی توسط EPA خطرات سلامتی مواجهه با 10PM در دو بخش خطرات سرطان زا و غیرسرطان زا محاسبه شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد پراکندگی 10PM به علت مسطح بودن ناحیه مدلسازی به صورت یکنواخت و در تمامی جهات صورت می گیرد. با مقایسه بیشینه های غلظت شبیه سازی شده با استانداردهای مذکور نتایج نشان داد، بیشینه های غلظت 10PM در بازه زمانی 24 ساعته برای دو استاندارد و در بازه زمانی سالانه برای استاندار WHO بالاتر از حد مجاز است. بر عکس متوسط های غلظت 24 ساعته و سالانه پایین تر از حدود مجاز پیش بینی شد. نتایج ارزیابی خطر سلامت در هر دو بخش خطرات سرطان زا و غیرسرطان زا قابل قبول تخمین زده شد.

نتیجه گیری

 در این پژوهش هر چند سهم خطرات سرطان زایی و غیرسرطان زایی دودکش های کارخانه مورد بررسی قابل قبول محاسبه گردید ولی اثرات تجمعی صنایع اردکان می تواند احتمال وقوع چنین خطراتی را در ساکنین روستاهای اطراف صنایع تشدید نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
317 -332
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051748 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!