استاندارد طلایی تشخیص پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مکانیکی در مراکزی بدون امکان انجام برونکوسکوپی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پنومونی وابسته به ونتیلاتور مشکل شایع و بسیار جدی است که تشخیص و درمان زودهنگام آن می تواند نجات بخش جان بیماران باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین استاندارد طلایی تشخیص پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مکانیکی در مراکزی بدون امکان انجام برونکوسکوپی بود. 

روش ها

 در این مطالعه مقطعی 85 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بعثت همدان که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. حساسیت و ویژگی اجزاء و دو معیار نمره بالینی عفونت ریه (اینفیلتراسیون ریه، دمای بدن، تعداد گلبولهای سفید خون، کشت تراشه و خون و فشار سهمی اکسیژن خون شریانی) و سطح سرمی پروکلسی تونین بالای 5/0 نانوگرم در میلی لیتر بعنوان استاندارد طلایی محاسبه گردید.

یافته ها

 بیماران از نظر جنسیت 94/72% مرد با میانگین سنی 90/18±94/46 سال بودند. درصد فراوانی تشخیص پنومونی وابسته به ونتیلاتور با روش نمره بالینی عفونت ریه (3/75%) و پروکلسی تونین (47/56%) بود.  با در نظر گرفتن ترکیب دو معیار ذکر شده به عنوان استاندارد طلایی، حساسیت و ویژگی معیار نمره بالینی عفونت ریه در تشخیص پنومونی ناشی از ونتیلاتور به ترتیب 7/97% و 1/95% شد. شاخص Youden Test برابر با 928/0 محاسبه شد.

نتیجه گیری

 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استاندارد طلایی معرفی شده در مطالعه حاضر روشی قابل اعتماد در تشخیص پنومونی وابسته از ونتیلاتور در مراکزی بدون امکان انجام برونکوسکوپی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051760 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!