بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر موبایل بر اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

روش های تشخیصی  از جمله آنژیوگرافی عروق کرونر یک تجربه تنش زا برای بیماران تحت آنژیوگرافی است که می تواند سبب اضطراب در این بیماران شود.  آموزش و افزایش آگاهی بیماران یکی از این روش هاست. این مطالعه با هدف  بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر  تلفن همراه بر اضطراب  بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر انجام گرفته است.

روش ها

این مطالعه در سال 1397 در بیمارستان آموزشی گلستان اهواز انجام شد. یک نوع کارآزمایی بالینی با روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان  بود. تعداد 94 بیمار کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر با  به روش بلوک های  4 تایی به دوگروه 47 نفری مداخله و کنترل  تقسیم شدند. علاوه بر اطلاعات جمعیت شناختی، بیماران گروه آزمون محتوای آموزش را بصورت نرم افزار تلفن همراه  دریافت کردند و بیماران گروه کنترل تحت آموزش روتین بیمارستان قرار گرفتند. در هر دوگروه پرسشنامه اسپیلبرگر در سه مرحله توسط پژوهشگر تکمیل می  شد. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار  نسخه 21SPSS تحلیل  شد.

یافته ها

 بر اساس نتایج آنالیز واریانس با اندازه های تکراری اثر متقابل زمان و آزمون تی مستقل، دو گروه از نظر سطح اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله، تفاوت معنی داری نداشتند. بعد از مداخله در گروه کنترل در هر مرحله میانگین نمره افزایش یافت ولی در گروه آزمون در هر مرحله میانگین نمره اضطراب کاهش یافت.

نتیجه گیری

 استفاده از آموزش روش مبتنی بر تلفن همراه در کاهش اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر اثر داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051763 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!