مطالعه آزمایشگاهی مقاومت برشی معادل ماسه سست مسلح شده با ستون سنگی

پیام:
چکیده:

ستون سنگی یکی از روش های متداول بهینه سازی زمین است. در باره رفتار ستون های سنگی تحت بارهای قائم تحقیقات متعددی انجام شده است لیکن بررسی های محدودی در باره مقاومت برشی خاک های مسلح شده با ستون سنگی انجام شده است که اغلب پژوهش های انجام شده به صورت تحلیلی یا عددی است. در این مقاله به بحث و بررسی آزمایش های انجام شده در خصوص مقاومت برشی ستون های سنگی در بستر ماسه ای سست مسلح شده با ستون سنگی پرداختیم. آزمایش ها در دستگاه برش مستقیم با جعبهبرش به ابعاد 305×305 و عمق 4/152 میلی متر در سه تنش قائم شامل 55 و 75 و 100 کیلو پاسکال و چهار نسبت ناحیه اصلاح شده برابر با 4/8 و 12 و 4/16 و 25 درصد و سه نوع آرایش قرارگیری ستون سنگی (آرایش منفرد مربعی، مثلثی) بررسی شده است. نتایج بیان گر بهبود رفتار و سختی ترکیب خاک-ستون سنگی و افزایش مقاومت برشی بستر ماسه ای در حضور ستون سنگی می باشد. نتایج حاصل بیان گر تاثیر آرایش قرارگیری ستون های سنگی در افزایش مقاومت برشی است. بیش ترین افزایش مقاومت برشی و افزایش سختی مربوط به آرایش مربع و کم ترین آن مربوط به آرایش منفرد است. در ادامه مقاله به بررسی و مقایسه مقاومت برشی معادل و پارامترهای مقاومت برشی معادل به دست آمده از نتایج آزمایش و روابط تحلیلی پرداخته شده است. نتایج بیان گر آن است که مقاومت برشی و پارامترهای مقاومت برشی معادل حاصل از نتایج آزمایش ها بیش تر از مقادیر حاصل از روابط تحلیلی است. بدین منظور یک ضریب اصلاحی به منظور ارتباط بین نتایج حاصل از آزمایش ها و روابط تحلیلی ارائه شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
365 -394
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051766 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!