برآورد خصوصیات فیزیکی و خمیری خاک های رسی مارنی تبریز بر اساس عدد SPT

پیام:
چکیده:

آزمون نفوذ استاندارد (SPT) یکی از متداول ترین ترین آزمایش ها در تحقیقات ژئوتکنیک است. در این تحقیق با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد، برآورد خصوصیات خمیری و فیزیکی خاک های رسی باروش های آماری بررسی شده است. محدوده بررسی شده مربوط به انواع لایه های رسی و مارنی در شهر تبریز واقع در شمال غرب ایران است. دو گمانه ماشینی حفاری شده و آزمایش نفوذ استاندارد به همراه سایر آزمون های آزماشگاهی برای تعیین همه خصوصیات خمیری و فیزیکی روی نمونه های تهیه شده انجام شد. با استفاده از نتایج پژوهش های پروژه های مهم موجود در منطقه، بانک اطلاعاتی مشتمل بر 107 سری از خصوصیات لایه های منطقه تهیه شد. ضریب هم بستگی اسپیرمن بین خصوصیات فیزیکی و خمیری خاک شامل درصد رطوبت طبیعی، درصد ریزدانه و درصد ذرات رسی، حد روانی، حد خمیری، دامنه خمیری، شاخص استحکام، فعالیت، تخلخل اولیه، وزن مخصوص خشک و تنش موثر قائم با عدد نفوذ استاندارد تصحیح شده تعیین شد. 8 رابطه تجربی موجود برای برآورد نفوذ استاندارد تصحیح شده با داده های این تحقیق صحت سنجی شد. برای این روابط عموما نتیجه ضعیف از نظر ضرایب آماری شامل ضریب تبیین (R2)، خطای ریشه میانگین مربعات (RMSE) و شیب خط رگرسیون(CR) به دست می آید. با استفاده از رگرسیون غیرخطی و بر اساس داده های تحقیق حاضر، هشت رابطه تجربی جدید بررسی و پیشنهاد شد. ضریب تبیین، خطای ریشه میانگین مربعات و شیب خط رگرسیون برای روابط پیشنهادی نسبت به روابط موجود بهبود یافته است. ضرایب آماری برای مناسب ترین رابطه به منظور برآورد شاخص استحکام خاک با استفاده از نفوذ استاندارد تصحیح شده حدود 0.7 با خطای  129/0 به دست آمد. هم چنین دو رابطه برای هم بستگی تنش موثر قائم و عمق نمونه با نفوذ استاندارد تصحیح شده پیشنهاد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
485 -510
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051771 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!