بررسی رابطه بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان کالا های ورزشی

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان کالاهای ورزشی است. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظرسنجی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توسط چند تن از صاحب نظران و استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ (90/0) تایید شد. جامعه آماری این تحقیق از میان مصرف کنندگان کالاهای ورزشی استان اردبیل تشکیل شده است که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش حاضر نقطه نظر نتیجه، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی است و داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار spss نسخه 22 و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان کالاهای ورزشی در استان اردبیل در سطح 05/0 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین از دیدگاه مصرف کنندگان کالاهای ورزشی، جنس، برچسب، طرح و شکل ظاهری، رنگ، اندازه، علائم زیست محیطی و تنوع نوع بسته بندی به ترتیب از مهم ترین اولویت برخوردار بوده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051850 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!