طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویه گیاهی به عنوان شناساگر

پیام:
چکیده:
متابولیت های گیاهی به علت حضور مواد کنژوگه یا فنولیک، با تغییر pH ،تغییر رنگ نشان می دهند ولی متاسفانه بررسی این موضوع، به شکل کاربردی و همچنین به عنوان شناساگر دمایی- زمانی پرداخته نشده است. این مطالعه به منظور طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویه گیاهی به عنوان شناساگر زمانی- دمایی انجام شد. جهت ساخت برچسب هوشمند زمان-دما، کاغذ سلولزی در محلول حاوی آنتوسیانین هویج سیاه قرار داده شد. برای بررسی سینتیک تغییر رنگ، از فعال سازی برچسب زمان- دما توسط مقیاس CIElab استفاده گردید. به منظور بررسی موروفولوژی آنتوسیانین مورد استفاده جهت ساخت برچسب زمان- دما در مطالعه حاضر از تصویربرداری الکترون روبشی، و به منظور بررسی ساختار شیمیایی از آنالیز طیف سنج مادون قرمز استفاده شد. برچسب زمان- دمای تهیه شده در زمان های 0 ،1 ،3 ،7 ،12 ،24 ،48 و 72 ساعت پس از فعال سازی برچسب در دماهای 2-، 6 ،15 و 25 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می دهد که ساختار دارای فشردگی کافی بدون شکاف است. نتایج طیف سنجی نشان داد که زمان cm-1  1369 نمایانگر وجود گروه های فنول C-O در ساختار آنتوسیانین می باشد. زمان مشاهده شده در فرکانس cm-1 1155 مربوط به حلقه پیران و زمان موجود در فرکانس cm-1 1025 متعلق به ارتعاشات  C-Hدر ساختار آنتوسیانین می باشد. نتایج آنالیز تغییر رنگ نشان می دهد که با گذشت زمان و افزایش دما گوشت شروع به فاسد شدن می کند و برچسب زمان - دمای روی بسته گوشت نیز دچار تغییر رنگ می شود، به طوری که با گذشت زمان و افزایش دما میزان تغییر رنگ برچسب نیز افزایش می یابد. بنابراین برچسب حاوی متابولیت های ثانویه گیاهی به عنوان شناساگر زمانی- دمایی می تواند استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051851 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!