شناسایی و اولویت بندی مولفه های قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحرانهای غرب آسیا از دیدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مولفه های قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحرانهای غرب آسیا از دیدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان است. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان که تعداد آنها 15 نفر است. در این پژوهش تمام جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مقایسات زوجی است. به منظور اولویت بندی مولفه های قدرت و اقتدار نظامی، از آزمون علامت یکی از آزمون های فرضیه ناپارامتریک استفاده شد. در مرحله بعد براساس شاخص های شناسایی شده و به کمک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عوامل موثر بر ارزش گذاری اولویت بندی شد. برای پردازش داده ها و بررسی فرضیه ها از نرم افزار آماری SPSS  استفاده شده است. در این پژوهش به منظور وزن دهی و اولویت بندی عوامل موثر شناسایی شده، از نرم افزار Expert Choice استفاده شد. بررسی نتایج نشان می دهد هفت مولفه مورد نظر بر قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران های غرب آسیا تاثیر دارد و بهبود این مولفه ها موجب افزایش اقتدار و قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران می شود. مهمترین مولفه، نیروی انسانی متخصص و با ایمان است که دارای وزن کلی 124/.، و مهمترین معیار نظام فرماندهی مقتدر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051892 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!