رابطه بین سرمایه اجتماعی و همگرایی قومیتی در استان آذربایجان غربی

پیام:
چکیده:
سرمایه اجتماعی و پدیده قوم گرایی با سطح گرایشات قومی پیوند عمیقی دارد و سطح و عمق گرایشات قومی نیز به عوامل و زمینه های مختلفی وابسته است. بدین لحاظ سطح بندی و تعیین کم و کیف علایق قومی برای رسیدن به همگرایی قومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین مفاهیم مربوط به مسائل همگرایی قومی و سرمایه اجتماعی در استان آذربایجان غربی است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه 100 نفر از کارشناسان خبره در زمینه مورد مطالعه در شهر ارومیه بودند. شاخص های پژوهش شامل پنج مولفه اصلی سرمایه اجتماعی و هفت شاخص همگرایی قومی است. نتایج نشان داد میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد مورد مطالعه در سطح متوسط به پایین (2/51) و همگرایی قومی در سطح مناسب تری نسبت به سرمایه اجتماعی قرار دارد (2/7). نتیجه اصلی این مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و همگرایی قومی در بین افراد مورد مطالعه وجود دارد. درنهایت برای رسیدن به همگرایی قومی در استان آذربایجان غربی با بهره گیری از سرمایه اجتماعی راه کارهایی به منظور رسیدن به انسجام اجتماعی ارائه شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051895 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!