تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی انار در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی (مطالعه موردی ساوه)

پیام:
چکیده:

در گیاهان باغی تعیین تبخیر-تعرق به دلیل مشکلات موجود در اندازه گیری مستقیم مثل نصب لایسمتر  یا ادوات دقیق و طول دوره رشد درخت، اغلب به طور غیر مستقیم و بر اساس داده های هواشناسی انجام می شود. با توجه به تغییرات مکانی پارامترهای هواشناسی و بعضا توزیع نامناسب ایستگاه های هواشناسی برآورد تبخیر-تعرق با دقت کافی امکانپذیر نمی باشد. بنابراین استفاده از روش هایی از جمله روش های مبتنی بر سنجش از دور که این تغییرات را در نظر می گیرند مطلوب تر است. در این تحقیق نسبت به اندازه گیری و تعیین تبخیر-تعرق درخت انار با روش های مستقیم و غیرمستقیم برای منطقه ساوه در مراحل مختلف فنولوژیک در دو فصل زراعی 1394 و 1395 اقدام گردید. در روش مستقیم از روش اندازه گیری اجزائ بیلان رطوبتی و در روش غیرمستقیم با کمک گرفتن از تصاویر ماهواره ای لندست8، تبخیر-تعرق واقعی درختان با الگوریتم سبال تعیین گردید. سپس ضریب گیاهی بر اساس تبخیر- تعرق به دست آمده از دو روش و تعیین تبخیر-تعرق سطح مرجع بر مبنای داده-های هواشناسی روز دریافت تصویر، تعیین و نتایج به دست آمده مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی به دست آمده در روش دورسنجی در مراحل مختلف رشد انار تطابق مناسبی با داده های بیلان رطوبتی داشت به طوری که ضریب همبستگی در تبخیر-تعرق برای سال اول و دوم به ترتیب 83/0 و 79/0 و در مجموع دو سال 63/0و برای ضریب گیاهی این ضریب به ترتیب 97/0 و 94/0 و در مجموع دو سال 94/0بود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051902 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!