تاثیر منابع شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی بر انگیزش پژوهشی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)

پیام:
چکیده:

انگیزش در کلیه فعالیت های زندگی فرد از جمله، آموزش و پژوهش نقش مهمی دارد. با توجه به اهمیت مساله، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر منابع شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی بر انگیزش پژوهشی دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان است. جامعه آماری تحقیق شامل 95 نفر دانشجویان دکتری در سال تحصیلی97-1396که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 76 تن از آنان از طریق روش نمونه گیری در دسترس گزینش شدند . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی و انگیزش پژوهشی استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار مقدار پایایی مرکب محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 780/ 0 تا 899/ 0) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای  SPSSWin21 و Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین منابع شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی تنها ابهام پذیری با ضریب مسیر 57/ 0 بر انگیزش پژوهشی دانشجویان تاثیر گذاشته و باعث افزایش انگیزش پژوهشی آن ها شده است. با توجه به اینکه ابهام پذیری از منابع عاطفی خلاقیت پژوهشی است. توجه به منابع عاطفی خلاقیت پژوهشی به منظور تقویت انگیزش پژوهشی حائز اهمیت است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052033 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!